Clàr-Làraich | Às aonais dealbhan
Gaelic Road Signs

Stòr-data Fàilte dhan stòr-data againn a tha ri chleachdadh an-asgaidh, agus a tha a' tabhann aon tùs earbsach airson fiosrachadh air ainmean-àite Gàidhlig. ’S e pròiseact leanntainneach a th’ anns an stòr-data, agus bithear a’ cur ris gu tric. Mura h-eil an ainm a tha sibh lorg a’ nochdadh san stòr-data, leig fios thugainn, math dh'fhaodte gu bheil e rannsaichte againn mar-thà.

Ma tha sibh airson taic a thoirt dhan stòr-data gus barrachd ainmean a chur ris, carson nach beachdaich sibh air cùil-taic?

*Airson fios: Chaidh feadhainn de na h-ainmean san stòr-data a thogail bhon leabhar aig Iain Mac an Tàilleir, Place-names of Scotland, a dh’fhoillsich Birlinn ann an 2011, leis nach deach an rannsachadh le Ainmean-Àite na h-Alba fhathast. Nochdaidh na h-ainmean seo le (Taylor 2011) sna duilleagan sgrùdaidh.

Ùraichte air: 2017-03-25
Ruigsinneachd | Dlighe-sgrìobhaidh © 2006-2011